August 2020
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
July 26, 2020 July 27, 2020 July 28, 2020 July 29, 2020 July 30, 2020 July 31, 2020 August 1, 2020
August 2, 2020 August 3, 2020 August 4, 2020 August 5, 2020 August 6, 2020 August 7, 2020 August 8, 2020

9:00 am: Home Safety & Defense Class

9:00 am: Home Safety & Defense Class

9:00 am: NRA Basics of Pistol Shooting Class - Class is Full

9:00 am: NRA Basics of Pistol Shooting Class - Class is Full
August 9, 2020 August 10, 2020 August 11, 2020 August 12, 2020 August 13, 2020

5:00 pm: Intermediate Pistol

5:00 pm: Intermediate Pistol
August 14, 2020 August 15, 2020

9:00 am: LTC Class & Basics Fundamentals Class

9:00 am: LTC Class & Basics Fundamentals Class

9:00 am: NRA Defensive Pistol Class

9:00 am: NRA Defensive Pistol Class
August 16, 2020 August 17, 2020 August 18, 2020 August 19, 2020

5:00 pm: 3 Gun Training Class - Class is Full

5:00 pm: 3 Gun Training Class - Class is Full
August 20, 2020 August 21, 2020 August 22, 2020

8:30 am: Multi-Gun Match - Thunder Gun Club

8:30 am: Multi-Gun Match - Thunder Gun Club

8:30 am: NRA Pistol Instructor Certification Class

8:30 am: NRA Pistol Instructor Certification Class
August 23, 2020 August 24, 2020 August 25, 2020 August 26, 2020 August 27, 2020 August 28, 2020 August 29, 2020
August 30, 2020 August 31, 2020 September 1, 2020 September 2, 2020 September 3, 2020 September 4, 2020 September 5, 2020

Return to calendar